Általános adatvédelmi tájékoztató

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.
1. Bevezetés, előzmények
Jelen Tájékoztatót a STORCK HUNGÁRIA KFT. („Társaság”) készítette és bocsátotta ki az általa végzett adatkezelések kapcsán, melyekről az érintetteket a GDPR 13. cikkének megfelelően tájékoztatja.

Amennyiben weboldalunkon más oldalakra mutató linkek is találhatóak, ez a tájékoztatás nem vonatkozik a belinkelt oldalak adatgyűjtési és adathasználati gyakorlatára, mivel a Storcknak semmiféle ráhatása nincs más oldalak felépítésére és tartalmára.
2. Az adatkezelők és képviselőiknek neve és elérhetősége
A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a Tájékoztatóba foglalt adatkezelés vonatkozásában a Társaság adatkezelőnek minősül.

A Társaság adatai a következők:

STORCK HUNGÁRIA KFT.:
székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119.
cégjegyzékszám: 01-09-686738
postai cím: 1138 Budapest, Váci út 117-119.
e-mail cím: info@hu.storck.com
honlap cím: https://www.storck.hu
telefonszám: +36 1 354-25-20
képviselő e-mail címe: info@hu.storck.com
képviselő telefonszáma: +36 1 354-25-20
3. Az adatkezelés célja
A Társaság az Ön adatait abból a célból kezeli, hogy:

Ön megfelelően tudja használni weboldalunkat, illetve
az Ön által a weboldalunkon szereplő valamely elérhetőségi módon történő megkeresése esetén válaszunkat mihamarabb megadhassuk.
4. Sütik használata
A Storck weboldalán az adatokat a legújabb marketing és optimalizálási célú webtechnológiák felhasználásával gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk. Ezekhez sütiket (vagyis kisméretű, a számítógépére mentett szövegfájlokat) használhatunk, amelyek lehetővé teszik az Ön internet böngészőjének azonosítását. A felhasználói profilok ezekből a fájlokból készülnek, álnév alkalmazásával. Ha Ön nem adta ehhez a külön beleegyezését, ezeket a fájlokat nem fogják az Ön személyes azonosítására felhasználni, és nem kapcsolják össze az álnév viselőjéhez tartozó személyes adatokkal. Az IP-címek kizárólag ezen eljárás során kerülnek anonim formában feldolgozásra és felhasználásra. Ön bármikor azonnali hatállyal megvonhatja az adatgyűjtéshez és -tároláshoz adott beleegyezését, ha beállítja a „Opt-out-Cookie” opciót (lásd 9. pont).

A Storck egyébként a tárolt személyes és/vagy használati adatokat csak az Ön előzetes, külön beleegyezését követően használja fel hirdetési, tanácsadási és piackutatási célra, valamint a weboldal továbbfejlesztésére. Ha a Storck az Ön beleegyezését kéri, erre külön egy jóváhagyást kérő ablak formájában – amelyet egy kattintással hagyhat jóvá – vagy csillaggal jelölt megjegyzésként hívja fel figyelmét. A Storcknak adott ezzel kapcsolatos beleegyezését bármikor visszavonhatja írásban vagy elektronikusan. Ha Ön nem adta a beleegyezését, vagy visszavonta azt, nem kerül sor a jelen bekezdésben leírtak szerinti adatkezelésre. A Storck szolgáltatásai természetesen nem függnek attól, hogy Ön beleegyezését adja vagy azt visszavonja.

Külön kiemeljük, hogy semmiféle személyes profilt nem hozunk létre az Ön neve alatt vagy más azonosító adataival.
5. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt hozzájárulás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Önre vonatkozó Személyes adat Társaság részére történő átadása teljesen önkéntes.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását az alábbi oldalon, illetve e-mail címen keresztül vonhatja vissza:
info@hu.storck.com
6. Az érintett személyes adatok kategóriái
A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a weboldal használatától függően:

név (megszólítás, vezeték és keresztnév);
cím;
e-mail cím;
telefonszám;
IP-cím;
megtekintett tartalmak köre és típusa;
hozzáférés dátuma és pontos ideje.

A weboldal használatával kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy amikor meglátogatja weboldalunkat, rögzítjük az átmeneti kapcsolódási adatokat (IP-cím, sütik, utoljára meglátogatott URL, nap és időpont, elért fájlok). Külön beleegyezése nélkül kizárólag a weboldal megtekintéséhez szükséges mértékben mentjük el, dolgozzuk és használjuk fel a személyes adatait. A feldolgozás és felhasználás álnevesítéssel is történhet az 4. pontban részletezett esetekben.
7. Az adatkezelés címzettjei, a címzettek kategóriái
7.1. Adatfeldolgozók
Társaságunk nem továbbít jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés során személyes adatokat adatfeldolgozók részére.
8. Az adatkezelés időtartama
Az Ön által megadott adatokat a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
9. Érintett jogok
A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:
Hozzáféréshez való jog;
Tájékoztatáshoz való jog;
Helyesbítéshez való jog;
Törléshez való jog;
Az adatkezelés korlátozásához való jog;
Adathordozhatósághoz való jog;
Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:
9.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.
9.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Társaságtól azok pontatlansága esetén.

Amennyiben a Társaság által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles a Társaság által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást a Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Társaságot ért kárért a mulasztó érintett felel.
9.3. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha a Társaság nyilvánosságra hozza a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Társaság megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
9.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes;
az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
9.5. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társaság képviselőjéhez fordulni a
STORCK HUNGÁRIA KFT., 1062 Budapest, Aradi u. 8-10.
címen, továbbá az info@hu.storck.com e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.
10. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga
Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefonszám: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

Dátum: 2018. május 25.


¹ 17. cikk (1) bek. szerinti esetek:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ugrás a lap tetejére

Leld kedved benne, Toffifee!